Vždy něco navíc

Ing. Milan Dvořák , Bohumil Dvořák

Prostějov
E-SHOP www.udirny7.webnode.cz
773236479 , 777043204
dvobchod@seznam.cz

Kalkulátor plynu

https://www.vemexenergie.cz/calculator/cgas/

Otázky a odpovědi energie

Z čeho se skládá cena plynu a jak se v ní vyznat?

Není Vám jasné, jak dodavatel došel k částce na Vašem vyúčtování za plyn? Podívejte se, z jakých složek se konečná cena plynu skládá, kdo určuje jejich výši a komu je platíte, abyste se mohli lépe rozhodnout o svém dodavateli.

Za plyn vždy dostáváte jednu fakturu s jednou uvedenou částkou. Cena plynu je ale ve skutečnosti složena z více složek, které všechny různým dílem ovlivňují výši konečné ceny za plyn. Částka, kterou Vy jednou platbou uhradíte navíc směřuje z části k distributorovi plynu (společnost zajišťující samotnou dodávku plynu) a z části k dodavateli (obchodník prodávající plyn jako komoditu). Některé složky ceny plynu jsou navíc pevně stanovené regulačním úřadem a nelze je ovlivnit, zatímco jiné jsou určované trhem a mohou se u jednotlivých dodavatelů lišit.

Co tvoří cenu plynu?

Cena plynu se skládá ze dvou základních složek. Hlavní částí je tzv. neregulovaná část ceny, která je řízena trhem a určuje ji dodavatel dle svého uvážení. Neregulovaná část ceny tvoří asi 75 % z celkové ceny plynu. Tato část ceny je odváděna dodavateli - obchodníkovi s plynem.

Zbylou část ceny (tedy zhruba 24 %) tvoří regulovaná část ceny, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Je tedy pevně daná a nemůžete ji jakkoli ovlivnit. Regulovaná část ceny je placena distributorovi plynu, který se stará o dopravu plynu k odběrateli.

Regulovaná část ceny

Regulovaná část ceny zahrnuje

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za službu operátora trhu

Regulovaná část ceny se týká nákladů distributora plynu a je stanovena Energetickým regulačním úřadem. Výše regulované části ceny je pevně stanovena pro každou distribuční oblast a je u všech dodavatelů stejná. Tuto část ceny platíme na účet distributora, který vlastní a spravuje rozvodovou síť. Distributora elektřiny na rozdíl od dodavatele změnit nemůžeme.

 

Neregulovaná část ceny

Neregulovaná část ceny zahrnuje

  • cena za odebraný plyn
  • náklady na obchodní činnost dodavatele
  • obchodní marže dodavatele

Neregulovaná složka ceny je cena za odebraný plyn jeko komoditu. Je utvářena trhem a je vždy stanovena jednotlivými dodavateli. Tato složka se u jednotlivých dodavatelů liší, a výrazně tak ovlivňuje konečnou cenu plynu. Je proto klíčová při rozhodování o změně dodavatele, jelikož dodavatele si může každý vybrat svého.

DPH a cena plynu

K výsledné ceně plynu, která je součtem regulované a neregulované složky plynu, je samozřejmě ještě potřeba připočíst daň z přidané hodnoty. V ceníku většiny dodavatelů je jasně uvedeno, zda se jedná o ceny s nebo bez DPH, a stejně tak byste to měli mít jasně uvedeno na Vaší faktuře. Aktuální sazba DPH pro plyn je 21 %.

Daň ze zemního plynu

Podle vyhlášky z 1. ledna 2008 je součástí ceny za dodávky zemního plynu pro právnické a podnikající fyzické osoby také daň ze zemního plynu. Odběratelé z kategorie domácností jsou ale od této daně osvobozeni.

V čem se udává spotřeba plynu?

Přehledně - složení ceny elektřiny

  • regulovaná část - stanovena Energetickým regulační úřadem, platí se distributorovi
  • neregulovaná část - stanovena dodavatelem, platí se dodavateli
  • DPH - daň z přidané hodnoty je 21 %

Cena za plyn se udává jako částka za spotřebovanou energetickou jednotku (kWh, resp. MWh). Takto je spotřeba vyčíslena i na Vaší faktuře. Možná Vám přijde matoucí, že plynoměr ale měří objem spotřebovaného plynu v m3.

Orientačně lze počítat: 1 m3 = 0,01055 MWh.

Účtování za energetickou jednotku je objektivnější než za objem plynu, protože zohledňuje skutečné množství energie, které bylo uvolněno spálením určitého objemu plynu. Složení plynu totiž není konstantní a jeho energetická účinnost je ovlivňována i dalšími faktory, které jsou v převodu na energetickou jednotku zohledněny.